Vietnamin kommunistisen hallinnon takia maan kristillinen kirkko elää yhä lukuisten rajoitusten alaisena. Erityisesti heimotaustaiset kristityt eri puolilla maata kokevat viranomaisten ankaraa painostusta. Open Doorsin tavoitteena on vahvistaa Vietnamin kirkkoa ja varustaa sitä kestämään vainoissa.

Lähde matkalle Vietnamiin! Opendoors.fi/matkat

Millainen näky Open Doorsilla on työstään Vietnamissa?

Näkymme on, että vainojen keskellä Vietnamin kirkko yhdistyisi ja kristityt lähtisivät liikkeelle auttaen toinen toistaan. Haluamme nähdä heidän kasvavan uskossaan ja vaikuttavan perheisiinsä ja yhteisöihinsä. Syvimmiltään haluamme nähdä, että kirkko – rekisteröity tai rekisteröimätön, evankelinen tai katolinen – kasvaa Jeesuksen rakkauden tuntemisessa ja loistaa Hänen valoaan Vietnamissa.

Mitkä ovat Open Doorsin tavoitteet ja työmuodot?

Open Doorsin tavoitteena on varustaa eri tunnustuskuntien ja ryhmien kristittyjä kohtaamaan vainoja ja säilymään toimintakykyisinä niiden keskellä. Työmuotojamme ovat ”Lujana myrskyn halki” -koulutus (Standing Strong Through the Storm, SSTS), johtajuuskonferenssit, raamattukoulutus, opetuslapseuskoulutus sekä leirit lapsille, nuorille ja naisille. Toimitamme uskoville Raamattuja ja kristillistä kirjallisuutta.

Koska haluamme palvella kristittyjä kokonaisvaltaisesti, tuemme myös lukutaitokoulutusta ja vainottujen kristittyjen aloittamaa yhteisön kehitystyötä. Tehtäviimme kuuluu lisäksi nopea avustustoiminta kriiseissä sekä toimeentulon tukeminen.

Pyrimme vahvistamaan kristillisiä säätiöitä sekä eri tunnustuskuntien ja kotikirkkojen pastorien välistä yhteyttä. Kutsumme heitä koolle tutustumaan toisiinsa, jakamaan kokemuksia, rukoilemaan ja mahdollisesti aloittamaan yhteistyötä.

Tänä vuonna Open Doors toivoo pääsevänsä näihin tavoitteisiin:
• Raamattukoulutus yli 2000 heimotaustaiselle, vainotulle kristitylle
• ”Lujana myrskyn halki” -koulutus yli 200 uskovalle
• 50 000 Lasten Raamatun jakaminen
• Auttaminen raamatunkäännöstyössä kuudelle heimokielelle
• 75 kristityn auttaminen Lehmäpankki-elinkeinoprojektin kautta
• Välitön apu pahoinpidellyille ja yhteisönsä hylkäämille ja karkottamille kristityille.

Mitä riskejä Vietnamissa palvelemiseen kuuluu?

Palvelutyö Vietnamissa on edelleen hyvin riskialtista. Valtaosa Vietnamin kristityistä kuuluu etnisiin vähemmistöryhmiin, joista monet taistelivat Vietnamin sodassa Amerikan puolella, ja siksi heihin suhtaudutaan usein negatiivisesti. Kristittyjä pidetään myös kolonialismin välikappaleena , ja kirkon korkeasti kehitetty struktuuri koetaan uhkana. Näistä syistä kristittyihin kohdistetaan valvontaa ja vainoa.
Monet paikalliset viranomaiset palkkaavat rikollisia ahdistelemaan kristittyjä ja tuhoamaan heidän omaisuuttaan. Teot saadaan näyttämään pikku rötöksiltä. Niiden tarkoituksena on pelotella erityisesti vastakääntyneitä kristittyjä harjoittamasta uskontoaan. Monien kaupunkien ja maakuntien viranomaiset ovat ylpeitä silloin, kun heidän alueellaan ei ole lainkaan kristittyjä tai kirkkoja.

Vaino on jatkuvasti intensiivistä Keski-Vietnamin vuoristoalueilla ja Pohjois-Vietnamissa. Kaikkeen uskonnolliseen toimintaan tarvitaan kylän lupa, ja lupa evätään useimmiten. Viranomaiset saavat usein vihjeen luvan anomisesta, minkä vuoksi kristityt siirtävät tapahtumiaan eri ajankohtaan tai järjestävät ne kaikesta huolimatta. Riskinä tällöin on poliisin vierailu paikalla tai vakoilluksi tuleminen.

Millainen on Vietnamin yleinen tilanne?

Pohjois- ja Etelä-Vietnam yhdistyivät USA:n ja Vietnamin sodan päättyessä vuonna 1975. Maa on yksi harvoista jäljellä olevista kommunistisista valtioista. Kaikki valta on kommunistisella puolueella, ja vasta vuodesta 2010 lähtien poliittinen toimikunta (politbyroo) on aloittanut dialogin parlamentin kanssa. Se on valittu vaaleissa, joiden toteutus ei kuitenkaan ollut läpinäkyvää. Vietnamin talous kehittyy nopeasti maan suuren väestömäärän ja maantieteellisen sijainnin vuoksi, mutta poliittinen kehitys on hidasta.

Ratkaisevia ovat kommunistisen puolueen tulevat päätökset. Vuoden 2016 puoluekokouksessa kommunistiselle puolueelle valittiin uusi johto, jolloin pääsihteerin vaikutusvaltaisessa virassa pysyi sama henkilö. Tämä oli vahva merkki jatkuvuudesta. Oletettavasti maan taloutta tullaan säätelemään tiukan poliittisen kontrollin avulla. Siviilioikeudet ja uskonnonvapaus jäävät edelleen saavuttamatta, mihin vaikuttaa myös vuoden 2018 uusi uskontolaki.

Vuodesta 2017 eteenpäin kommunistinen puolue on langettanut monille jäsenilleen vankeustuomioita korruptiosyytösten perusteella. Epäselvää on, onko kyse halusta kitkeä korruptio vai puolueen sisäisestä valtataistelusta. Vietnamin presidentin kuoltua vuonna 2018 uudeksi presidentiksi nimitettiin kommunistisen puolueen pääsihteeri Nguyen Phu Trong. Se merkitsee kommunistinen ideologian vahvistumista Vietnamissa tulevina vuosina.

Millainen on Vietnamin kristittyjen tilanne?

Vietnamin uskonnollisesta kentästä on hyvin erilaisia käsityksiä. World Christian Database -tietokannan mukaan puolet maan väestöstä on buddhalaisia ja vain 10 prosenttia kuuluu etnisiin uskontoihin. Viimeisin, vuoden 2009 väestönlaskenta kuitenkin osoittaa, että etnisillä uskonnoilla on seuraajia yli 44 % ja buddhalaisuudella yli 38 % väestöstä. UK Home Officen vuoden 2014 tietojen mukaan vain noin 12 % vietnamilaisista määrittelee itsensä buddhalaiseksi ja 73 % kuuluu etnisten uskontojen piiriin tai on uskonnottomia. Luvut osoittavat, että buddhalaisuuden ja etnisten uskontojen kannatus limittyy ja etnisillä uskonnoilla on enemmän vaikutusta kuin numerot pystyvät osoittamaan.

Kristittyjä suvaitaan niin kauan, kuin he eivät haasta vallitsevaa järjestystä. Koska monet protestanttikristityt kuuluvat etnisiin vähemmistöihin, jotka taistelivat Vietnamin sodassa Amerikan puolella, heidät koetaan ongelmallisena ryhmänä. Sama pätee vähäisemmässä määrin katolisiin, joilla on kolonialistinen tausta ja joiden nähdään linkittyvän Vatikaaniin. Kristityt ovat aina paikallisten tai kansallisten viranomaisten valvonnan kohteena. World Christian Database -tietokannan mukaan arviolta 82,6 % kristityistä on katolisia.

Mitkä ovat Vietnamin vainotun kirkon erityiset haasteet?

Kirkot eivät vainojen aikana tee riittäväsi yhteistyötä ja tue toisiaan.
Joskus kirkko pelkää menettävänsä rekisteröintinsä, ja joskus kirkkokuntaisuus estää yhteyttä. Haluamme nähdä pastorien toimivan rohkeasti riippumatta siitä, hyötyykö kirkko rekisteröinnin tuomista eduista vai ei, ja haluamme nähdä johtajien panostavan kirkkokuntien väliseen yhteistyöhön. Perimmäinen toiveemme on, että kirkko tulee varustetuksi kohtaamaan vainoja yhdessä.

Monista heimotaustaisista kristityistä ei huolehdita tarpeeksi. Suurin osa heistä on luku- ja kirjoitustaidottomia, ja haasteenamme on saada heille sopivaa opetuslapseusmateriaalia. Toivomme heidän juurtuvan Raamattuun ja rakentavan minäkuvansa sen varaan. Haluamme myös heidän lukutaitonsa ja terveydentilansa kohentuvan.

Kirkon kasvu hidastuu, koska johtajia ei ole riittävästi. Monet pastorit sortuvat ”lampaiden varastamiseen”, ja kirkon jäsenet puolestaan siirtyvät suurempiin kirkkoihin, joiden toiminta on monipuolisempaa. Välillä pastorit ovat liian kiinni kirkon hallinnollisissa tehtävissä. Haluamme kirkkojen kehittävän johtajuuskoulutusta ja edistävän yhteyden syntymistä niin kirkon jäsenten kuin kirkkokuntienkin välillä.

Millainen on Open Doorsin historia Vietnamissa?

Aika vuodesta 1975 aina 1980-luvun alkupuolelle ja kommunismin valtaantuloon asti oli kirkolle synkkä kausi. Open Doors aloitti työnsä Vietnamissa 1980-luvun loppupuolella. Silloin etsimme sodasta ”jäljellejääneitä” uskovia. Suurin osa pastoreista oli teljetty vankilaan, lähetetty uudelleenkoulutusleireille, paennut maasta tai surmattu. Open Doors etsi ”jäljellejääneitä, niitä, jotka ovat olleet kuolemaisillaan” (Ilm. 3:2).

Luotuamme kontakteja aloimme tuoda Raamattuja veljillemme ja sisarillemme, jotta heidän uskonsa vahvistuisi. Raamattujen salakuljettaminen jatkui vuosien ajan, kunnes saimme tietää Vietnamin maanalaisesta raamattukoulutuksesta ja aloimme tukea myös sitä.

1990-luvulla aloimme aktiivisesti tukea kotikirkkoja pääasiassa kouluttamalla pastoreita ja muita työntekijöitä. Vietnamin auettua maailmankaupalle pystyimme järjestämään Raamatun opetusta myös kirjekursseina ja aloittamaan maanalaisen raamattukoulun.

2000-luvulla aloimme räätälöidä koulutustamme  myös naisten, nuorison ja pastorien tarpeita vastaavaksi. Vuonna 2015 siirsimme työmme painopisteen Keski- ja Pohjois-Vietnamin alueille, joilla kristittyjä vainotaan eniten. Tuemme heimotaustaisia kristittyjä, jotka ovat kaikkein haavoittuvimmassa asemassa.

Miltä työnne tulevaisuus näyttää?

Rukoilemme ja toivomme, että hallituksen ote kirkosta höllentyisi. Toivomme myös, että maaseudun kotikirkkojen uusia kristittyjä ei enää häädettäisi kylistään, vaan yhteisö hyväksyisi heidät. Siihen asti, kun nämä muutokset tapahtuvat, Open Doors jatkaa Jumalan perheen vahvistamista Vietnamissa.

Miten Open  Doors on vaikuttanut Vietnamissa vuonna 2018?
– Kouluttanut 7 840 uskovaa nettiraamattukoulun välityksellä.
– Jakanut 11 000 Raamattua ja 55 000 Lasten Raamattua.
– Antanut lukutaito-opetusta 3005 uskovalle.
– Valmentanut 479 uskovaa Lujana myrskyn halki -koulutuksen kautta.
– Jakanut ruokaa, vaatteita ja muuta apua yli kymmenelle äskettäin kodeistaan häädetylle perheelle.

Miten työ toteutuu käytännön tasolla?

Vietnamin tiimimme tekee kaikkialla maassa tiivistä yhteistyötä sekä rekisteröityjen että maanalaisten kirkkojen  kanssa.

 

Liity postituslistalle!

Sähköposteissa rukousaiheita, uutisia ja tiedotteita.

Kiitos, olet liittynyt rukoussähköpostin saajaksi.